Thẩm phán yêu cầu trả lời về những nỗ lực tự sát của Jeffrey Epstein