Các nhà khoa học dữ liệu đầy đủ ngăn xếp: Thần thoại, Kỳ lân, hoặc Bình thường mới?Các nhà khoa học dữ liệu đầy đủ ngăn xếp là ai? Tôi có nên thuê họ không? Là một doanh nghiệp, làm thế nào tôi có thể hưởng lợi từ xu hướng này và tạo ra các nhóm AI hiệu quả tạo ra lợi nhuận kinh doanh từ các dự án AI?