Ben Stiller nói rằng Hoa Kỳ cần phải đến với nhau như sau ngày 9/11